Wikia

The Vampire Diaries Wiki

Niklaus Mikaelson/Gallery

< Niklaus Mikaelson

2,248pages on
this wiki
Comments34

The Vampire Diaries TV Series